परमेश्वरले किन हामीले प्रार्थना गरेको चाहानुहुन्छ ?

 परमेश्वरले किन हामीले प्रार्थना गरेको चाहानुहुन्छ ?

  • Post author:
  • Post category:Devotion
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:0 mins read
You are currently viewing  परमेश्वरले किन हामीले प्रार्थना गरेको चाहानुहुन्छ ?

हामीलाई के अभाव छ सो परमेश्वरले थाहा पाउन भनि प्रार्थना गरिदैँन । किनकी येशूले भन्नुहुन्छ मत्ती ६ः८ मा ‘तिमीहरुले उहाँसँग माग्न भन्दा अघिबाटै तिमीहरुलाई कुन कुन कुराको खाँचो छ सो तिमीहरुका पिता जान्नुहुन्छ ।’

– हामीले प्रार्थना गरेको परमेश्वर यसकारण चाहानुहुन्छ किनभने प्रार्थनाले उहाँमा हाम्रो भरोसा व्यक्त गर्दछ । बाइबलको शिक्षाले दिएको प्राथमिक जोड सम्भवत ः यही हो की हामीले विश्वास सित प्रार्थना गर्नुपर्दछ । जसको अर्थ उहाँमा राखिने भरोसा वा निर्भरता हो । येशूले सिकाउनुभएको प्रार्थनाका शब्दहरु ‘ हे हाम्रा पिता, जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ’ मत्ती ६ः९

– येशूले हाम्रो प्रार्थनालाई एउटा छोराले आफ्ना बाबुलाई माछा वा अण्डा मागेको कुरासित तुलना गर्नुहुन्छ । लुका ११ः९–१२ र त्यसपछी उहाँले यो निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ । ‘तिमीहरु दुष्ट भईकन आफ्ना छोराछोरिलाई असल थोकहरु दिन जान्दछौ भने, तिमीहरुका स्वर्गिय पिताले उहाँसँग माग्नेहरुलाई कति बढी गरेर पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ ।’ लुका ११ः१३

– येशूले भन्नुहुन्छ ‘ विश्वास गरेर प्रार्थनामा तिमीहरु जे माग्छौ, त्यो तिमीहरुले पाउनेछौ’ मत्ती २१ः२२, मर्कूस ११ः२४, याकुब १ः६–८, ५ः१४–१५

– हामीले उहाँमा विश्वास गरेको मात्र परमेश्वर चाहानुहुन्न तर उहाँलाई प्रेम र संगती गरेको पनि चाहानुहुन्छ । मत्ती २२ः३७–४०

Leave a Reply