साँचो उपवास बस्नकोे उद्देश्यहरु के के हुन ?

साँचो उपवास बस्नकोे उद्देश्यहरु के के हुन ?

  • Post author:
  • Post category:Devotion
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:1 mins read
You are currently viewing साँचो उपवास बस्नकोे उद्देश्यहरु के के हुन ?

१ पश्चातापी, चुर्ण र तोडिएको हृदय लिएर प्रभुको अघि आफूलाई नम्र तुल्याएर उहाँको शरणमा गएर उहाँको अधिनमा बस्न । – याकूव ४ः७–१०, २ इतिहास ७ः१४–१६, भजनसग्रह ५१ः१७

२. सबै परिस्थितिबाट अलग भएर परमेश्वरलाई खोज्न । – १ पत्रुस २ः४–७, यशैया ५५ः६–७

३. आत्मिक रुपमा बलियो र वृद्धि हुन – हिब्रू ४ः१४–१६,फिलिप्पी ४ः६–७

४.परमेश्वरको आवाज सुन्न । – यूहन्ना १०ः२७, यशैया ५५ः१–३

५. उहाँको उपस्थितिको महशुस गर्न र रमाउन । – प्रकाश ३ः२०

६. आत्मिक युद्धमा खडा हुन सक्न । – एफिसी ६ः१०–१८

७. भुतआत्माहरु माथी विजय हुन । – मत्ति १७ः२१

८. आफूले चाहेको कुरा माग्न । – एज्रा ८ः२१, ३१, नेहम्याह १ः४–६

९. परमेश्वरको इच्छा थाहा गर्न । – प्रेरित १३ः१–३

 

Footnotes:

याकूव ४ः७–१०

२ इतिहास ७ः१४–१६

भजनसग्रह ५१ः१७

१ पत्रुस २ः४–७

यशैया ५५ः६–७

हिब्रू ४ः१४–१६

यशैया ५५ः१–३

प्रकाश ३ः२०

एफिसी ६ः१०–१८

मत्ति १७ः२१

एज्रा ८ः२१, ३१,

नेहम्याह १ः४–६

प्रेरित १३ः१–३

 

 

 

Leave a Reply