Nepali Christian Podcast | Episode 001 | Ps. Prem Subba |

Nepali Christian Podcast | Episode 001 | Ps. Prem Subba |

  • Post author:
  • Post category:Podcast
  • Post comments:0 Comments
  • Reading time:1 mins read
You are currently viewing Nepali Christian Podcast | Episode 001 | Ps. Prem Subba |

आदरणिय पाष्टर प्रेम सुब्बा सित उहाँको विश्वासको यात्रा अनी सेवकाइको चुनौती र आशिषको बारेमा कुराकानी ।

भिडियो हेर्नुहोस ।

Leave a Reply